Vi ste u:: Home Obavještenja Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

FABRIKA ZA POCINČAVANJE“

akcionarsko društvo, Srebrenica

-         Skupština akcionara –

AD-3

PRIJEDLOG

 

         Na osnovu člana 27., a u vezi sa članom 71. Statuta „FABRIKE ZA POCINČAVANJE“ akcionarsko društvo, Srebrenica, Skupština akcionara „FABRIKE ZA POCINČAVANJE“ akcionarsko društvo, Srebrenica na sjednici održanoj dana ______2012.godine, donijela je

 

O D L U K U

izmjenama i dopunama Statuta

„FABRIKE ZA POCINČAVANJE“ akcionarsko društvo, Srebrenica

 

 

Četné drogy přístupný on-line, proč ztrácet čas a navštívit lékárnu, jestli můžete snadno koupit Cialis sedět doma. Některé léky jsou obvykle používány k léčbě potápěčům typů infekcí způsobených bakteriemi, jako je angína a infekcí nosu. Existují různé léky na každých onemocnění. Pokud přemýšlení koupit Tadalafil, budete možná chtít studovat o . Co lidé mluví o ? Četné webové stránky jej popisují jako . Mnozí možná věří, že účinnost Cialis je dobře zdokumentováno. Muži s poruchou sex potřebovat odbornou pomoc. Některé léčebné postupy budou zahrnovat nějakou terapii. Rozhodnete-li se získat léky, jako je Cialis, on-line, pokud je to možné vidět svého poskytovatele zdravotní péče, než to udělat. On-line lékárník služby jsou jedinou bezpečnou volbu, pokud se chystáte k nákupu léků, jako je Cialis, on-line.

Član 1.

         U članu 5. Statuta „FABRIKE ZA POCINČAVANJE“ akcionarsko društvo, Srebrenica (u daljem tekstu: Društvo), riječ „zatvorenog“, briše se i mijenja se riječju: „otvorenog“.

 

Član 2.

         Član 14. Statuta Društva, mijenja se i glasi:

“Predmet poslovanje društva je vršenje sljedećih djelatnosti:

02.40 pomoćne uslužne djelatnosti u šumarstvu

08.99 vađenje ostalih ruda i kamena,d.n.

09.90 pomoćne djelatnosti za ostalo vađenje ruda i kamena

16.24 proizvodnja ambalaže od drveta

20.13 proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija

20.59 proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda d.n.

22.22 proizvodnja ambalaže od plastike

23.43 proizvodnja izolatora i pribora za izolaciju od keramike

23.52 proizvodnja kreča i gipsa

24.20 proizvodnja cijevi, crijeva, otvorenih profila i pripadajuće opreme od čelika

24.33 hladno oblikovanje ili savijanje profila

24.43 proizvodnja olova, cinka i kalaja

24.44 proizvodnja bakra

24.45 proizvodnja ostalih obojenih metala

25.11 proizvodnja mertalnih konstrukcija i njihovih dijelova

25.12 proizvodnja vrata i prozora od metala

25.29 proizvodnja ostalih cisterni, rezervoara i posuda od metala

25.50 kovanje, presovanje,štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha

25.61 površinska obrada i prevlačenje metala

25.62 mašinska obrada metala

25.71 proizvodnja sječiva

25.72 proizvodnja brava i okova

25.93 proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga

25.94 proizvodnja vezanih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda

25.99 proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d.n.

26.11 proizvodnja elektronskih komponenata

32.99 ostala prerađivačka industrija d.n.

33.11 popravka gotovih proizvoda od metala

33.12 popravka mašina

33.19 popravka ostale opreme

33.20 instalacija industrijskih mašina i opreme

35.30 proizvodnja i snabdevanje parom i klimatizacija

36.00 prikupljanje, prečišćavanje i snabdevanje vodom

37.00 kanalizacija

38.11 prikupljanje neopasnog otpada

38.12 prikupljanje opasnog otpada

38.21 obrada  i odlaganje neopasnog otpada

38.22 obrada  i odlaganje opasnog otpada

38.31 rastavljanje olupina

38.32 reciklaža (prerada) raznovrsnih materijala

39.00 djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine i ostale usluge upravljanja otpadom

41.20 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

42.12 izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica

42.13 izgradnja mostova i tunela

42.21 izgradnja cjevovoda za tečnosti i gasove

42.22 izgradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

42.99 izgradnja ostalih objekata niskogradnje,d.n.

43.11 uklanjanje objekata

43.12 pripremni radovi na gradilištu

43.21 elektroinstalacioni radovi

43.22 uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju

43.29 ostali građevinski instalacioni radovi

43.32 ugradnja stolarije

43.91 postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova

43.99 ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d.n.

46.12 posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i indusrijskim hemikalijama

46.14 posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima

46.19 posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

46.31 trgovina na veliko voćem i povrćem

46.38 trgovina na veliko ostalom hranom, obuhvatajući ribe, ljuskare i mekušce

46.72 trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

46.74 Trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za  vodovod i grijanje

46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

46.77 Trgovina na veliko otpadom i ostacima

46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko

47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanimprodavnicama pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duvanskim proizvodima

47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

47.52 Trgovina na malo robom od metala, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama

47.76 trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivom, kućnim ljubimcima I hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama

47.78 ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama

49.32 Taksi  prevoz

49.41 Drumski prevoz robe

49.42 Usluge preseljenja

52.10 Skladištenje robe

52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prevozu

56.10 Djelatnosti restorana i usluge dostave hrane

68.10 Kupovina  i prodaja sopstvenih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)

69.20 računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti; djelatnosti savjetovanja koji se odnose na porez

70.21 odnosi s javnošću I djelatnosti saopštavanja

70.22 savjetovanje koje se odnosi na poslovanje I ostalo upravljanje

71.11 Arhitektonske djelatnosti

71.12 Inženjerske djelatnosti i snjima povezano tehničko savetovanje

71.20 tehničko ispitivanje i analiza

72.19  ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim I tehnološkim naukama

72.20 istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim I humanitarnim naukama

73.20 istraživanje tržišta I ispitivanje javnog mnijenja

74.20 fotografske djelatnosti

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.

77.32 Iznajmljivanje i davanje u zakup  (lizing) mašina i opreme za građevinarstvo

77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup  (lizing) ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, d.n.

80.20 usluge zaštite uz pomoć bezbednosnih sistema

81.29 ostale djelatnosti čišćenja

85.60 pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

 

Član 3.

         Član 19. Statuta Društva, mijenja se i glasi:

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, a taj dan se objavljuje u pozivu za sjednicu skupštine akcionara“.

 

Član 4.

         Član 22. Statuta Društva mijenja se i glasi:

          „Organi Društva su: Skupština, Upravni odbor, Generalni direktor i Izvršni odbor.

          Upravni odbor, Generalni direktor i Izvršni odbor čine Upravu Društva“.

 

Član 5.

         Iz člana 61. Statuta Društva dodaju se članovi 61a, 61b, 61c, 61d, 61e, i 61f koji glase:

 

„4. Izvršni odbor Društva

 

Član 61a.

Članove Izvršnog odbora bira Upravni odbor Društva na prijedlog generalnog direktora na period od 5 (pet) godina.

Izvršni odbor ima 3 (tri) člana računajući i predsjednika koji je generalni direktor Društva.

Članovi Izvršnog odbora su izvršni direktori Društva u radnom odnosu u Društvu.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova svih članova.

U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjednika je odlučujući.

 

Član 61b.

Izvršni odbor Društva u okviru svojih nadležnosti:

-          predlaže odluke Upravnom odboru,

-          sprovodi odluke Upravnog odbora,

-          odlučuje i sprovodi odluke o svim pitanjima koja su u vezi sa vođenjem poslova i tekućim poslovima Društva, osim pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine.

 

Član 61c.

           Upravni odbor Društva, odnosno svaki član Upravnog odbora može u bilo koje vrijeme tražiti od Izvršnog odbora da ga obavijesti  o poslovima koji bi mogli biti od većeg uticaja na poslovanje Društva i na poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kojem drugom pitanju u skladu sa Zakonom.

 

 

Član 61d.

O pravima, obavezama i odgovornosti, kao i o visini plate članova Izvršnog odbora, zaključuje se poseban ugovor.

Visinu plate članova Izvršnog odbora utvrđuje Upravni odbor na prijedlog generalnog direktora.

 

Član 61e.

Članove Izvršnog odbora može razriješiti Upravni odbor u bilo koje vrijeme, sa posebnim razlogom ili bez njega, kada je to po ocjeni Upravnog odbora u najboljem interesu Društva, s tim da takvo razrješenje ne može povrijediti ugovorna prava iz radnog odnosa razriješenih lica.

 

Član  61f.

          Članovi Upravnog odbora odgovaraju za svoj rad Skupštini.

          Članovi Izvršnog odbora odgovaraju za svoj rad Upravnom odboru.

          Članovi Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora odgovorni su Društvu za štetu prouzrokovanu povredom svojuh dužnosti.

           Član Upravnog odbora koji prisustvuje sjednici na kojoj je donesena odluka smatra se da je saglasan sa takvom odlukom, osim ako  izrazi svoju nesaglasnost i unese je u zapisnik sjednice.

           Lice koje nije prisutno na sjednici smatra se da je saglasno sa odlukom, osim ako svoju nesaglasnost ne saopšti pismeno licu koje je predsjedavalo sjednici ili je vodilo zapisnik sjednice, odmah nakon obavještenja o odluci.

 

Član  61g.

           Društvo ima nezavisnog revizora čiji su položaj i ovlašćenja utvrđena zakonom kojim se uređuje oblast revizije i računovodstva.

           Nezavisnog revizora bira Skupština za reviziju finansijskih izvještaja za narednu poslovnu godinu na prijedlog Upravnog odbora Društva.

           Društvo je dužno da obavijesti nezavisnog revizora o održavanju Skupštine, radi učestvovanja u njenom radu“.

 

Član 6.

U članu 63. Statuta Društva briše se tačka dodaje se zapeta i riječi: „odnosno da dobit ostane neraspoređena i da se prenese za naredne periode (neraspoređena dobit) ili da se upotrijebi za druge namjene“.

 

Član 7.

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

Broj: ____/12

Dana, _____2012. godine                                         PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

 

                                                                                  ___________________